Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

·Onder kandidaat huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op ons woningaanbod of bedrijfsaanbod via Kortland Beheer B.V. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woning, bedrijfsruimte of kantoorruimte mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.

·Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte die door Kortland Beheer B.V. namens de verhuurder/eigenaar wordt aangeboden voor verhuur.

·Onder bedrijfs-of kantoorruimte wordt verstaan elke bedrijfs-of kantoorruimte wat door Kortland Beheer B.V. namens verhuurder/eigenaar wordt aangeboden voor verhuur.

·De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder/eigenaar.

·De aangeboden bedrijfs- of kantoorruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder/eigenaar.

·Door te reageren op een aangeboden woonruimte, bedrijfs- of kantoorruimte schrijft een kandidaat huurder zich automatisch in bij Kortland Beheer B.V.

·Een bezichtiging van een woonruimte, bedrijfs- of kantoorruimte door de kandidaat huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Deze bezichtiging vindt pas plaats nadat kandidaat huurder het reactieformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en akkoord is gegaan met de Algemene voorwaarden.

·Indien kandidaat huurder in aanmerking komt voor een woonruimte, bedrijfs- of kantoorruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat huurder zelf.

·Alle door Kortland Beheer B.V. gedane aanbiedingen van woonruimte, bedrijfs- of kantoorruimte zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Kandidaat huurder kan hier geen rechten aan ontlenen.

·Alle door Kortland Beheer B.V. en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder/eigenaar van de woonruimte, bedrijfs- of kantoorruimte. Kortland Beheer B.V. kan, mede door afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Kortland Beheer B.V. verstrekte informatie.

·Op alle geschillen tussen kandidaat huurder en Kortland Beheer B.V. is het Nederlands recht van toepassing.


Algemene voorwaarden welke betrekking hebben op het reactieformulier woningaanbod

·Aan ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.

·Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn en akkoord te gaan dat bij het tot stand komen van een huurovereenkomst, contractkosten in rekening worden gebracht ten bedrage € 150,00 exclusief B.T.W. Deze kosten dienen samen met de eerste maand huur en de waarborgsom bij ondertekening van de huurovereenkomst te worden voldaan.

·De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien alle in dit formulier verzochte verklaringen worden overlegd.

·De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.

·De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een eventuele woonvergunning ligt bij de huurder.

·U heeft alle informatie naar waarheid ingevuld.

·U bent akkoord met het laten uitvoeren van een creditcheck door Kortland Beheer B.V.

·U gaat akkoord met de Privacyverklaring van Kortland Beheer B.V.

·Wanneer u binnen 2 weken geen reactie van ons heeft ontvangen, dan kunt u ervan uitgaan dat u niet bent geselecteerd voor deze woning.


Algemene voorwaarden welke betrekking hebben op het reactieformulier bedrijfsaanbod

·Aan ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een bedrijfspand worden ontleend.

·Kandidaat huurder dient op verzoek van Kortland Beheer B.V. de benodigde gegevens/documenten aan te leveren.

·De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.

·De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van eventuele vergunningen ligt bij de huurder.

·U heeft alle informatie naar waarheid ingevuld.

·U bent akkoord met het laten uitvoeren van een creditcheck door Kortland Beheer B.V.

·U gaat akkoord met de Privacyverklaring van Kortland Beheer B.V.


Algemene voorwaarden welke betrekking hebben op het aanleveren van persoonsgegevens en invullen en melden van reparatieverzoeken en/of andere formulieren

U heeft alle informatie naar waarheid ingevuld en de door u verstrekte informatie zal door ons worden verwerkt. Alleen de medewerkers van Kortland Beheer B.V. hebben inzage in uw persoonsgegevens.

Verder is het in sommige gevallen noodzakelijk om derden in te schakelen, bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven. Deze derden zullen uw gegevens alleen gebruiken op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor ze de gegevens hebben verkregen. Als achteraf blijkt dat u ons ten onrechte een onderhoudspartij heeft laten inschakelen, dan zullen de kosten die hiermee gemoeid zijn bij u verhaald worden.


Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.